,

Stand van zaken project Groene Singel februari 2021

Na het aannemen van de motie vóór een Groene Singel op de Gedempte Oostersingelgracht (5 november 2020) heeft de projectgroep Groene Singel niet stilgezeten. Graag vertellen wij hier wat meer over.

Bemensing
De projectgroep is bezig geweest om haar expertise aan te vullen om zo veel mogelijk te kunnen participeren in de uitvoering van het project. Zo wordt tijd en geld van de gemeente bespaard, en hebben we ook al veel voorbereidende werkzaamheden kunnen doen.
Erik Stoffer heeft de rol van projectleider opgepakt, Sietske van den Broek communicatie & externe contacten, Marijke Elshof financiën en fondsenwerving, inrichting Teams en is als ras-netwerker en out-of-the-box denker van onschatbare waarde in het project, Heleen Nederlof als expert groenvoorziening, bodemexpert en verbinder vanuit de Wijkraad, recent zijn Wim van Midwoud als landschapsarchitect, en Astrid Kruisheer als expert groenbeleid aangeschoven en vol enthousiasme van start gegaan.
Naast deskundigheid hebben we vooral ook lol en ambitie met elkaar, al is het nu nog in een virtuele samenwerking. 
We zijn nog in gesprek voor een projectsecretaris, en een expert mobiliteit/verkeersstromen om onze gelederen te versterken.


Vanuit de gemeente zijn Wethouders Michel Rog (hij neemt de portefeuille van Merijn Snoek over) en Robbert Berkhout aangesloten. Recent is beleidsmedewerker Eline Hin, aangevuld door gebiedsbeheerder openbare ruimte Mirjam Quax en gebiedsverbinder Rosa Kant door de gemeente aangewezen om zorg te dagen voor de realisatie van de Groene Singel.
Inhoudelijke voortgang
Erik heeft de afgelopen tijd veel werk gestoken in het maken van een uitgewerkte projectplanning (activiteiten). Na enkele brainstormsessies hebben we eind januari 2021 een projectplanning kunnen opleveren die in onze beleving een goede basis is. 
Op basis van de informatie uit beleidsstukken (kaders, visies) en de wensen die we hebben opgehaald uit de buurt, heeft Wim enkele schetsen gemaakt voor een mogelijke inrichting van de Groene Singel. 
De wensen voor de groene zone hebben we afgelopen zomer opgehaald in de (ruim 200!) gesprekken met de flyer-actie, aangevuld met/getoetst aan de input van de groep die meepraat over het omgevingsplan van de gemeente.


Drie onderwerpen kennen een ruim draagvlak bij de bewoners van de wijk:
Met stip op 1: GROEN. Recreatie, bomen en gras, bloemen, biodiversiteit.
Een plek voor de iets oudere jeugd, met voorzieningen. 
Géén hondenpoep in de recreatiezone, wel een aangewezen honden uitlaatveld/bak.
De schetsen en sfeerbeelden maken een meer concreet gesprek mogelijk met de gemeente, om de scope van het project mee te kunnen afstemmen. Welke bewegingsvrijheid mogen we nemen (exacte maatvoering groenzone)? Wat is het budget waarmee we mogen werken? Hoe komen de verkeersstromen (voetgangers, fietsers en auto’s) er uit te zien? 

De schetsen en planning zijn inmiddels op 9 februari 2021 met de wijkraad gedeeld, en ook met de toegewezen ambtenaren waarmee we aan de slag gaan. De schetsen waar we het meest enthousiast over zijn, gaan uit van een maximale groenvoorziening op de singel, met een aantal functionele zones en mooi reliëf, aansluitend op zowel de wilde bermen (Oudeweg) als de bolwerken. Deze insteek gaat uit van goede mobiliteit en verkeersstromen, maar prioriteit voor groen. Deze insteek heeft onze voorkeur. We hopen in februari en maart in afstemming met de gemeente te horen of deze schetsen ook passen binnen de kaders en pakket van eisen die we zullen krijgen van de gemeente. Zodra we de kaders en eisen kennen, kunnen we meer definitieve schetsen gaan uitwerken. Zodra we meer concreet weten waar we wel – en niet- aan toe zijn, kunnen we inhoudelijk informeren en afstemmen met de buurt en besluitvorming bij de raad gaan voorbereiden.


Resumerend:
We zijn goed bemenst
We hebben een draaiboek, en een mogelijk inrichtingsvoorstel met schetsen en impressies, gebaseerd op maximale groenzone
We hebben een project planningsvoorstel
Wij zijn er klaar voor om met de gemeente concreet te worden!

Voor verder informatie mail naar groenesingel@wijkraadsmd.nl

Kijk ook even naar dit eerdere bericht

Met nadrukkelijke vermelding dat deze schets een praatplaat is, een eerste schets dus!! Welke nog met de gemeente moet worden afgestemd op haalbaarheid.