,

Parkeeroplossingen Spaarnesprong

page1image16917440
OnderwerpParkeeroplossingen Spaarnesprong
Nummer2019/218967
PortefeuillehouderRoduner, F.J.
Programma/beleidsveld4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
AfdelingPG
AuteurHaker, P.
Telefoonnummer023-5113431
Emailphaker@haarlem.nl
KernboodschapHet college geeft inzicht in de huidige stand van zaken van het parkeervraagstuk in de Spaarnesprong en de oplossingsrichtingen die het college voorstaat.
Behandelvoorstel voor commissieHet college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Ontwikkeling.
Relevante eerdere besluitenOntwikkelvisie Spaarnesprong (2017/596170), besproken in de commissie Ontwikkeling d.d. 8 maart 2018
Besluit College d.d. 2 april 20191. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. de secretaris, de burgemeester,

Kenmerk: 2019/218967 1/6

1. Inleiding

Voor de ontwikkeling van de zone Spaarnesprong is een oplossing nodig voor de parkeer- problematiek. Het gaat daarbij om de parkeerbehoefte van de nieuwbouw, de bestaande hoge parkeerdruk, extra parkeerdruk die ontstaat bij bouwwerkzaamheden en de ambitie uit de Structuurvisie Openbare Ruimte om een P+walk garage te realiseren in de oostflank van de stad. Deze P+walk ambitie is ook opgenomen in de Visie Spaarnesprong.

De parkeervraagstukken vragen om een gefaseerde aanpak met tijdelijke oplossingen voor de korte en middellange termijn en toewerken naar een definitieve oplossing voor de lange termijn. Met deze informatienota geeft het college inzicht in de huidige stand van zaken van het parkeervraagstuk en de oplossingsrichtingen en de gefaseerde aanpak die het college voorstaat.

2. Kernboodschap

Het college geeft inzicht in de huidige stand van zaken van het parkeervraagstuk in de Spaarnesprong en de oplossingsrichting die het college voorstaat. De oplossingsrichting bestaat uit drie fasen met een duidelijk eind resultaat:

  1. a)  het voor de korte termijn het afwaarderen van de Gedempte Oostersingelgracht en hetrealiseren van tijdelijke parkeerplekken op de vrijgekomen ruimte;
  2. b)  voor de middellange termijn gebruik te maken van de tijdelijke bovengrondseparkeervoorziening die door Nedtrain wordt gerealiseerd;
  3. c)  voor de langere termijn nader onderzoek te doen naar een ondergrondse parkeervoorziening opde Papentorenvest.

3. Op weg naar een structurele oplossing

Ontwikkelvisie Spaarnesprong

Voor de ontwikkeling van de zone Spaarnesprong is een visie opgesteld die is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie is de ambitie opgenomen om een ondergrondse parkeervoorziening te realiseren onder de Papentorenvest. Deze ambitie is echter niet op korte termijn te realiseren.

Op dit moment worden er al gebouwen ontwikkeld in de Spaarnesprong en komen er nog meer bij,zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van “De Koepel”. De buurt ervaart hiervan nu al overlast alsgevolg van het bouwverkeer, voertuigen van medewerkers voor de bouw en de benodigde ruimte om te kunnen bouwen. Vanuit de wijkraad is hier al meerdere keren aandacht voor gevraagd.

Kenmerk: 2019/218967 2/6

page3image17116752
page3image17107808

Nadere analyse van het parkeervraagstuk Spaarnesprong

De ambitie is om het parkeervraagstuk in de Spaarnesprong op te lossen door een ondergrondse parkeervoorziening te realiseren onder de Papentorenvest. In november 2017 is door GoudappelCoffeng onderzoek uitgevoerd naar de parkeerbehoefte in deze zone in verschillende groeiscenario’s.Uitkomst is dat in elk scenario een aanzienlijk aantal extra parkeerplaatsen moet worden gerealiseerd.

Parkeeroplossing korte termijn

De wijkraad Scheepmakersdijk heeft een voorstel gedaan om het parkeervraagstuk voor de korte termijn tijdelijk op te lossen. De Amsterdamsevaart is afgewaardeerd tot de Gedempte Oostersingelgracht. De Gedempte Oostersingelgracht wordt op termijn afgewaardeerd tot de Oudeweg. Het voorstel van de wijkraad is om het gedeelte tussen de Papentorenvest en het spoor af te waarderen en de ruimte die daarbij vrijkomt om te zetten naar tijdelijke parkeerplaatsen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige verharding. Door de wijkraad is duidelijk kenbaar gemaakt dat het om een tijdelijke oplossing gaat en dat deze strook op termijn, conform de vastgestelde visie, een andere functie (o.a. groenvoorzieningen) zal krijgen.

De verwachte kosten voor het realiseren van de parkeeroplossing Oostersingelgracht raamt hetcollege op € 250.000 (100 parkeerplaatsen (inschatting) x € 2.500 per plaats). Het betreft hier nadrukkelijk een tijdelijke oplossing, het college wil deze oplossing onderzoeken. Daarbij wordt

page3image17120704

Kenmerk: 2019/218967 3/6

onder andere het effect op de verkeerscirculatie meegenomen en de manier waarop de

parkeerplaatsen door diverse doelgroepen (bewoners, vergunninghouders, bezoekers, werknemers

et cetera) gebruikt kunnen worden. Uit het onderzoek zal ook naar voren komen hoeveel

Haarlem – Google Maps 12-11-18 02’19

Haarlem

Kaartgegevens ©2018 Google 50 m

Parkeeroplossing middellange termijn

In maart 2016 is er door Empaction onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een (bovengrondse) parkeergarage. Nedtrain wil het parkeervraagstuk namelijk op eigen terrein realiseren.

Op dit moment wordt het kavel Oudeweg 2B, die wordt gehuurd van de gemeente, nog gebruikt door Nedtrain als tijdelijke parkeervoorziening. Als Nedtrain op eigen terrein een parkeervoorziening realiseert, komt het kavel Oudeweg 2B van de gemeente vrij om te kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan van een bovengrondse constructie. Voor eigen gebruik heeft Nedtrain 265 parkeerplaatsen nodig.

https://www.google.nl/maps/place/Haarlem/@52.3832865,4.64739…f6c60e1e9fb:0x8ae15680b8a17e39!8m2!3d52.3873878!4d4.6462194 Pagina 1 van 2

Nedtrain wil met de gemeente werken aan een gezamenlijke parkeeroplossing. Uit een gezamenlijk stedenbouwkundige en financiële uitwerking blijkt dat de parkeervoorziening maximaal 5 lagen kan worden (begane grond en 4 bouwlagen. Bij deze maximale bebouwing ontstaat er ruimte voor ± 600 parkeerplaatsen, waarvan er dan circa 335 voor de omgeving zijn. Hierbij wordt in beginsel uitgegaan van een bovengrondse constructie. Hiermee kan een parkeeroplossing voor de middellange termijn worden gerealiseerd. Deze constructie heeft daarbij als voordeel dat de parkeerplaatsen van de werknemers van Nedtrain in de avond en het weekend door bewoners en bezoekers van de stad gebruikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat er dubbelgebruik.

Deze oplossing is voorwaardelijk voor het beëindigen van de tijdelijke oplossing Oostersingelgracht. Voor de samenwerking met Nedtrain en het realiseren van deze parkeervoorziening, bedragen dekosten circa € 6 miljoen, op basis van een afname van 300 parkeerplaatsen van € 20.000 per stukdoor de gemeente.

parkeerplaatsen er exact mogelijk zijn.

page4image814240
page4image85559552
page4image17173344

Kenmerk: 2019/218967 4/6

page5image17182912

Parkeeroplossing lange termijn

In opdracht van de gemeente heeft Antea in juni 2018 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het terugbrengen van het water in de Papentorenvest, alsmede het realiseren van een ondergrondseparkeervoorziening. Ook hierin zijn verschillende groeiscenario’s onderzocht. Hierbij kan onder meerworden gedacht aan het aantal ondergrondse parkeerlagen onder het aan te brengen water in de Papentorenvest, in samenhang met het gewenste aantal parkeerplaatsen. De varianten lopen uiteen van ± 150 tot ± 1.000 parkeerplaatsen en daarom is er nog een erg ruime bandbreedte van 20 tot 90 miljoen ten aanzien van de te verwachten kosten. In het vervolgtraject dienen dus nog keuzes te worden gemaakt en afhankelijk van deze keuzes is een betere inschatting te maken van de te verwachten kosten.

Een parkeervoorziening in de omgeving van Spaarnesprong is een ambitie die in de SOR is opgenomen. In de SOR is de ambitie opgenomen een P+walk garage te realiseren. Deze garage heeft meerdere doeleinden; het faciliteren van bezoekers van de binnenstad met een aantrekkelijk(er) parkeertarief op loopafstand, het faciliteren van bewoners, bedrijven en bezoekers in Spaarnesprong en het verder invulling geven aan het verplaatsen van auto’s uit de binnenstad naar de rand van destad. In dat kader wordt ook onderzoek uitgevoerd naar P+R parkeergarages in Haarlem, waaronder een P+R in de nabijgelegen ontwikkelzone Oostpoort. Dit lijkt een logische locatie voor een P+R omdat hier reeds een treinstation en een busstation aanwezig zijn. Uiteindelijk zullen parkeergarages (centrum, bewoners, P+walk en P+R) gaan functioneren zoals beoogd in de SOR.

De ambitie om minder te parkeren in het centrum maakt het noodzakelijk extra te investeren in (gebouwde) parkeervoorzieningen aan de rand van de stad. De parkeerbehoefte zal namelijk naar verwachting de komende jaren in absolute aantallen niet afnemen. Wel is de wens de parkeerbehoefte meer in garages en minder op straat op te vangen.

Dit zal op termijn resulteren dat er parkeerplaatsen zullen verdwijnen uit de stad en er meer in garages geparkeerd wordt. In een breder verband zullen andere mobiliteits- en parkeermaatregelenzoals deelauto’s, parkeerregulering, aantrekkelijk OV en fiets en een modal shift wel effect hebben. Dit is ook nodig om de groei van de stad op te vangen. Het college wil dit nader onderzoeken, alvorens een definitief besluit te nemen over deze mogelijke oplossingsrichting.

4. Tot slot

Voor de ontwikkeling van de Fietsznfabriek zijn verschillende scenario’s uitgewerkt ten aanzien vanhet programma en parkeren. Het college werkt een scenario uit waarbij niet op eigen terrein geparkeerd wordt maar op straat, waarbij de bewoners Fietsznfabriek een parkeervergunning krijgen. Ter compensatie realiseert de gemeente elders extra parkeerplekken, passend binnen de tijdelijke oplossing aan de Gedempte Oostersingelgracht en later in de voorziening op het Nedtrain terrein.

Kenmerk: 2019/218967 5/6

5. Financiële denkrichtingen en planning

Financiële denkrichtingen

De verschillende oplossingsrichtingen brengen kosten met zich mee. Onderdeel van de verdere verkenning is dan ook een uitgewerkte financiële onderbouwing. Voor dit moment ziet het college in ieder geval een aantal denkrichtingen:

  1. a)  Het investeringsprogramma binnen de Structuurvisie Openbare Ruimte;
  2. b)  Meevallers in de huidige parkeerexploitatie;
  3. c)  Het reserveren van de extra parkeerinkomsten voor het realiseren van deze extraparkeervoorziening;
  4. d)  Het koppelen van deze parkeeroplossingen aan de parkeerbehoefte van lopende projecten, zoalsde Fietsznfabriek, opdat een deel van de kosten langs deze weg kan worden gevonden;
  5. e)  Voor de parkeeroplossing op de lange termijn zijn geen middelen geraamd in het Investerings-programma van de Programmabegroting. Aan de hand van een marktconsultatie onderzoekt het college of er geïnteresseerde marktpartijen te vinden zijn, waarbij nadere afspraken worden gemaakt over realisatie, financiering, beheer en exploitatie van de voorzieningen.

Planning

Het college wil de korte termijnoplossing aan de Gedempte Oostersingelgracht op korte termijn realiseren. Voor de samenwerking met Nedtrain en de dekking van deze kosten streeft het college naar een definitieve set van afspraken eind 2019. Voor de mogelijke ondergrondse parkeergarage Papentorenvest is nader onderzoek nodig in samenhang met de zoneontwikkelingen Oostpoort alsmede een marktconsultatie om mogelijke interesse vanuit marktpartijen te peilen. De resultaten van dit onderzoek verwacht het college in de loop van 2020.

Kenmerk: 2019/218967 6/6