,

Herinrichting terrein NS/ geen priklocatie

De laatste tijd komen er veel brieven, zowel op papier als digitaal, voor buurtbewoners binnen, soms worden deze alleen per straat verspreid.

Om een beetje overzicht te houden versturen wij als wijkraad deze brieven zoveel mogelijk via nieuwsbrieven. Zo weet u ook wat er speelt in en om de wijk.

Dat dit kan soms verwarrend kan zijn, zoals de vorige aankondiging van een vaccinatielocatie is vervelend.
Hierover heb ik afgelopen week een bericht ontvangen dat deze in de Waarderpolder nu weer NIET doorgaat!
 
Nog even dit, de Kenaukavel die wij afgelopen jaar mochten gebruiken, moet 15 december kaal opgeleverd worden. De werkzaamheden op het terrein gaan daarna van start.
Later meer hierover.

Deze brief is in de Amsterdamse buurt verspreid, daar zij er het meest mee te maken krijgen.

Aan de bewoners van dit adres

NS/2021
Herinrichting terrein NS Treinmodernisering
 
Beste buurtbewoner,

In navolging op de vernieuwing van het fabrieksgebouw hoek Amsterdamsevaart/Gedempte Oostersingelgracht, start NS begin 2022 met het vervolg van de herinrichting van het NS Treinmodernisering (NSTM) terrein in uw buurt. Dit betekent dat naast de gebruikelijke werkzaamheden aan treinen ook verschillende bouwactiviteiten zullen gaan plaatsvinden.  Via deze brief informeren we u over onze plannen en werkzaamheden.


Waarom gaan we herinrichten?
NS kent een lange historie op het NSTM terrein. Al sinds 1839 werken we hier aan het moderniseren van onze treinen. Om de continuïteit van NS als werkgever in de regio te kunnen waarborgen, gaan we het NSTM terrein herinrichten zodat we klaar zijn voor de toekomst. NS heeft de ambitie om in 2030 80% minder aardgas te gebruiken en om met de gehele NSTM werkplaats van het gas af te gaan. Wij gaan de komende periode de gebouwen verduurzamen, maar ook de bestaande verouderde gebouwen vernieuwen en/of herinrichten en het huidige spooremplacement herinrichten.
 
Wat gaan we doen?
De totale herinrichting van het terrein zal meerdere jaren beslaan. Het eerste project op ons terrein is de bouw van een nieuwe treinstellenhal. Deze nieuwe hal is noodzakelijk om de recent aangeschafte treinen te kunnen onderhouden en reviseren. De bestaande oude hal, gelegen aan de Amsterdamsevaart, kan hier helaas niet geschikt voor worden gemaakt. De volgende activiteiten zullen plaatsvinden:
> Om ruimte te maken voor de nieuwe treinstellenhal zal de oude hal circulair worden ontmanteld. De ontmantelingswerkzaamheden vangen begin 2022 aan en vooruitlopend hierop worden saneringswerkzaamheden binnen het gebouw uitgevoerd. Zoals wellicht al door u is opgemerkt, is reeds aangevangen met de gebouwsanering. 
> Nadat het oude gebouw is verwijderd, moet de bodem gesaneerd worden voordat op deze plek nieuwe sporen worden aangelegd. 
> Daarna wordt het terrein verder bouwrijp gemaakt voor de bouw van de nieuwe treinstellenhal. Hiervoor wordt een deel van het spooremplacement verwijderd, het milieuplein verplaatst en de bodem gesaneerd. Deze werkzaamheden zullen in 2022 plaatsvinden. 
> Medio 2023 zal de bouw van de nieuwe treinstellenhal starten. De treinstellenhal wordt klimaat neutraal en heeft een lengte van circa 200 meter. Deze is gepland tegen het bestaande witte gebouw, ongeveer ter hoogte van Amsterdamsevaart huisnummer 100.  
 

Bodemsanering met direct gevolg voor de aangrenzende bomen 
Vanwege de sanering van de bodem zal een deel van de bomen moeten worden gerooid langs de Amsterdamsevaart. Door het afgraven van de grond nabij de bomen wordt de wortelstructuur van de bomen geraakt en kunnen de bomen bij een storm omwaaien richting de Amsterdamsevaart. Uit bomenonderzoek is gebleken dat het grootste deel van de bomen behouden kan worden door deze te knotten. Daar waar de bomen niet gespaard kunnen worden, zal NS in overleg met Gemeente Haarlem voldoen aan de herplantplicht. Dit betekent dat er jonge bomen door ons worden terug geplant ter compensatie, voor elke gerooide boom. Vooropstaat dat NS het groene uiterlijk van het terrein wil behouden en waar mogelijk verbeteren.
 
Wat is de planning?
Begin januari 2022 starten we de ontmantelingswerkzaamheden en medio 2023 start de nieuwbouw van de treinstellenhal. In die periode zal ook gefaseerd het emplacement worden aangepast. Eind 2024 zal de nieuwbouw operationeel moeten zijn en worden de eerste treinen aldaar onderhouden. 
 
Wat merkt u als buurtbewoner ervan?
Wij hopen uiteraard dat u nauwelijks of beperkt overlast zal hebben van de tijdelijke bouwwerkzaamheden. De herinrichting kan hinder met zich meebrengen voor de omgeving. Zo zal er meer bouwverkeer zijn van en naar het NSTM terrein en zal middels een tijdelijke bouwtoegang het bouwverkeer via de Amsterdamsevaart worden afgewikkeld. Hiervoor wordt de huidige calamiteiteningang circa 100 m in oostelijke richting verplaatst. Er vinden bouwactiviteiten plaats waarbij zoveel mogelijk overdag wordt gewerkt. Hoewel de gerooide bomen zullen worden terug geplant volgens de herplantplicht, verandert het uitzicht op het terrein wel voor u. 

Heeft u vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze brief vragen heeft. Bij deze nodigen we u dan ook van harte uit voor een informatiebijeenkomst. Hierin geven we ook nadere toelichting over het vervolgtraject van de herinrichting. Gezien de geldende coronamaatregelen verwachten wij dat deze bijeenkomst begin 2022 zal plaatsvinden. U hoort daar later meer over. 

Informatie over de herinrichting van het NSTM terrein kunt u alvast vinden op ns.nl/nieuwbouw. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Stuur dan een e-mail naar nstm.informatie@ns.nl.
 
Met vriendelijke groet,

Hans Seegers
Directeur NS Treinmodernisering
————————————————————————————————————–
Bestemmingsplan
Wat betreft de bezwaren op het Bestemmingsplan (Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Koepel: bestemmingsplan/omgevingsvergunning/ 20200110); de antwoorden op deze zijn aangeleverd bij de gemeente en op hun beurt hebben zij dit doorgezet naar de Raad van State, deze zal betrokken partijen informeren er is nog geen reactie. Eind dit jaar zal de procedure afgerond moeten zijn.

NS Treinmodernisering
Oudeweg 6
2031 CC Haarlem
www.ns.nl
Haarlem

De procedure op hoofdlijnen is als volgt:Instellen beroep.Bestuursorgaan wordt verzocht relevante stukken toe te sturenBeroepsgronden worden toegestuurd naar verweerder (Raad/BenW)Verweerder krijgt gelegenheid tot aanleveren verweer: in casu t/m 17 augustusVerweerschrift wordt door RvS naar appellanten gestuurdRvS bepaalt zittingsdatumZittingUitspraak zes weken na zitting tenzij.