,

Verbod in buurten op woningsplitsing

In een groot aantal Haarlemse buurten moet een verbod op het splitsen van woningen van kracht worden. Het gaat om (delen van) buurten rond de binnenstad: de Amsterdamsebuurt, Indische Buurt Zuid, Leidsebuurt, Frans Halsbuurt, Rozenprieel en Scheepmakerskwartier/dijk.

Het bouwkundig splitsen van een eengezinswoning in meerdere zelfstandige woonruimten voor verhuur is in de overspannen Haarlemse woningmarkt een aantrekkelijk perspectief voor ontwikkelaars, beleggers en huisjesmelkers. In de genoemde buurten komt het verschijnsel steeds vaker voor, maar stuit het splitsen ook op steeds meer weerstand van omwonenden. Zij ondervinden de nadelen van deze vorm van woningvermeerdering door bijvoorbeeld geluids- en parkeeroverlast.

Daarom wil de gemeente vanaf 1 maart volgend jaar geen vergunning meer verlenen voor de bouwkundige splitsing in die buurten. In een veel groter deel van de stad komt er een vergunningsplicht, waarmee de gemeente greep wil houden op het aantal splitsingen in deze vooroorlogse wijken. Dan gaat het onder meer om de binnenstad, de Slachthuisbuurt, Delftwijk, Vondelkwartier, Te Zaanen, Ter Kleef, Haarlemmerhoutkwartier of Zijlwegkwartier. In deze buurten wordt het alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan, zoals het voldoen aan eisen voor geluidsisolatie en aan het parkeerbeleid. Dat moet voorkomen dat het splitsen in deze buurten ongewenste vormen gaat aannemen. Nu is alleen een vergunning vereist in bepaalde buurten bij een officiële kadastrale splitsing.

’Druk in bepaalde buurten te groot door woningsplitsing’

De druk in bepaalde buurten wordt te groot door het splitsen van woningen. Met een verbod wil de gemeente daarom het opdelen van een woning in meerdere zelfstandige woonruimten aan banden leggen.

Aanvankelijk leefde bij de gemeente het idee om het al of niet splitsen van een woning te laten afhangen van een leefbaarheidstoets. Die moest duidelijk maken of een straat of buurt de toename van het aantal woningen nog aan kan. Maar een dergelijke toets is op korte termijn niet haalbaar, laat een woordvoerder weten. ,,Wij hebben ervoor gekozen om bepaalde buurten uit te sluiten van woningsplitsing. Wij hebben gekozen voor een time-out in buurten waar de druk op de openbare ruimte te hoog is geworden.’’

In wijken waar het nog wel mag, worden extra voorwaarden gesteld aan bouwkundig splitsen en kamerverhuur. ,,Deze nieuwe regels worden juist ingevoerd om te voorkomen dat ‘huisjesmelkers’ vrij spel hebben. De extra voorwaarden zijn gericht op het behouden van een leefbare buurt. De aanvrager moet bijvoorbeeld zorgen voor voldoende parkeergelegenheid, fietsparkeren, voldoende afvalinzamelingsmiddelen, minimale grootte van de te verhuren appartementen of kamers en voldoen aan de eisen van goed verhuurderschap. Er wordt ook aandacht besteed aan handhaving van de regels. Bij overtreding kunnen forse boetes opgelegd worden. Alleen in Schalkwijk en Parkwijk gelden deze regels niet.’’

Door de extra voorwaarden blijft volgens de woordvoerder bouwkundig splitsen en kamerverhuur mogelijk voor ontwikkelaars en beleggers die op een goede en verstandige manier woningen toe willen voegen aan de stad. ,,De vraag naar woonruimte in Haarlem blijft hoog en dat verdient ook onze aandacht.’’

Voor deze nieuwe aanpak moet de huisvestingsverordening worden gewijzigd. De conceptverordening ligt nu ter inzage op haarlem.nl/inspraakhvv2019. Maar Haarlemmers kunnen ook een mail sturen naar hvv2019@haarlem.nl. De woordvoerder: ,,Wij gaan graag in gesprek om te kijken waar de zorgen van Haarlemmers zitten en of we nog iets aan kunnen passen. Het beleid is nog niet vastgesteld, dus er is nog ruimte om aanpassingen te maken.’’

Naar verwachting gaat het beleid in per 1 maart 2019.

Henk Geist / Haarlems Dagblad