, ,

Van wijkraad naar platform!?

De gemeenteraad wil de wijkraden per 2024 opheffen.

Wij vinden dat dit niet zonder eerst te participeren kan gebeuren

Hierbij de brief die is verstuurd aan B&W en de raad.
De inhoud spreekt voor zich.
Mocht u de achterliggende stukken willen bekijken:
Eventueel achterliggende documenten hier; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Haarlem
Commissie Bestuur
Postbus 511
2003 PB – Haarlem

Geacht college, raadsleden, commissie,

Van Wijkraden naar platforms!?
Van burgerparticipatie terug naar monddood.

De wijkraden bestaan 50 jaar en hebben door de jaren heen hun nut bewezen.
De ‘Nieuwe Democratie’ van J.Botter (voormalig wethouder) is amper twee jaar oud maar wordt nu alweer ten graven gedragen!
Het eerdere advies vanuit wijkradenconferentie (georganiseerd door Stadsgesprekken) wat betreft de rol van de wijkraden en de relatie tot gemeente eerst maar eens uitgewerkt en getest moet worden voor dat de conclusie wordt getrokken dat de wijkraden moeten worden opgeheven.

De gemeente wil nu zonder een duidelijke visie, overleg met de burgers en betrokkenen in de stad deze wijkraden opheffen cq buiten spel zetten en omvormen tot platforms.
Ik verwijt het Haarlemse bestuur onzorgvuldigheid in deze om over participatie maar te zwijgen.
Het etiket van ‘platforms’ erop plakken en verwachten dat het dan allemaal beter zal functioneren is een misvatting.

Het gaat u kennelijk om twee dingen:
1. Hoe representatief zijn de wijkraden en hebben zij voldoende draagvlak?
2. Wat betreft zeggenschap, waar hebben de platforms wel en niet iets over te zeggen, ik begrijp dat zeggenschap geheel verdwijnt (met daarbij het jaarbudget).

ad 1.Wat betreft representativiteit:
U mag natuurlijk van wijkraden verlangen dat zij hun uiterste best doen om draagvlak te krijgen en te behouden in de wijk. (Dit kwam in de wijkradenconferentie van 2019 reeds aan de orde.)
Echter om nu zonder enig vooroverleg (participatie) de wijkraden te elimineren is een ontkenning van hun bewezen nut.
Niet in de laatste plaats dat tal van wijkraadsleden al vele jaren hun stinkende best doen en…  stabieler zijn dan de -om de vier jaar wisselende- gemeenteraad!

Wie zijn de betrokken gangmakers/voorzitters bij een platform en hebben deze persoon(en) zeggenschap?

ad 2.Wat betreft de mate van zeggenschap:

In de startnota van wijkraden naar wijkplatforms lezen wij op pagina 5 onder punt 2 (visie), ik citeer:
“Wat willen we niet meer? We nemen afscheid van de wijkraden als belangenbehartiger van de bewoners van een wijk”.

Het college haalt hiermee de ziel uit bewonersparticipatie en wijkdemocratie.
Op de wijkradenconferentie van 2019 gaven 17 van de 29 aanwezige wijkraden aan belangenbehartiging de kerntaak van hun werk te vinden.
Met dit voorstel zet u een stap terug in de tijd en misprijst u het werk van de wijkraden.
Het zou het college sieren als het verbod op belangenbehartiging van tafel zou worden gehaald, zodat open gesprekken over wijkdemocratie mogelijk worden.
In de startnotitie wordt niet uitgewerkt welke bevoegdheden aan de wijkplatforms worden gegeven.

Zoals het nu geformuleerd wordt zullen wijkplatforms ingezet worden dáár waar de gemeente dit nuttig acht.
Er is géén belangenbehartiging voorzien in de functie van wijkplatforms.

De functie om gevraagd en ongevraagd ‘advies’ te geven aan de gemeente vervalt hiermee.

U gaat in 2023 ‘gebiedssessies’ organiseren.
Onduidelijk is of de leiding en verslaglegging daarvan onafhankelijk zijn.
De inzet van de nieuwe coöperatie “van hier” ter ondersteuning van bewoners is trouwens ook nog volslagen onduidelijk en moet zichzelf nog uitvinden.
Verwacht de gemeente nu dat in het komende jaar de wijkraden meewerken aan eigen opheffing?

Advies;
Het advies is dan ook om nu niet akkoord te gaan met het voorstel om de wijkraden per 2024 te stoppen.
Is er goed bij stilgestaan dat de wijkraden voor zoveel meer staan dan alleen de bewoners ondersteunen tijdens de verschillende processen in de buurt?
Wijkraden zijn niet alleen een schakel tussen de bewoners en gemeente maar tevens
een schakel tussen de bewoners onderling.
Wijkraden ondernemen actie wanneer door de gemeente geen gehoor wordt gegeven aan bewoners.
Zij stimuleren bewoners voor zichzelf op te komen door middel van informeren en participeren.

Tot slot: als U de rapportage over de Utrechtse wijkplatforms goed leest kunt U weten dat de bredere wijkplatforms het beste functioneren op de fundamenten van de oude wijkraden en dat de oprichting van geheel nieuwe wijkplatforms gepaard gaat met veel onzekerheid, onduidelijkheid en ambtelijke inzet.
Daarbij is de gemeente Utrecht kritisch naar zichzelf.
Hierbij een deel uit het rapport:
Dit is wel het minimale wat bekeken dient te worden:

Er zijn een aantal succes- en faalfactoren te onderscheiden, namelijk:
–   heldere taakomschrijving met op elkaar afgestemde verwachtingen; helderheid over
de rol en beïnvloedingsruimte van een wijkplatform is een belangrijke succesfactor.

–   actieve trekkers (bij de wijkplatforms) met kennis van de wijk en Gemeente Utrecht
die ook gehoord, gezien en erkend worden voor wat ze doen.

–   ondersteuning naar behoefte (zoals een ruimte die ze kunnen gebruiken of een
voorlichting over wat een wijkplatform precies inhoudt en wat het moet zijn).

–   heldere en transparante communicatie met een responsieve overheid (korte
duidelijke lijnen, tijdig informeren aangaande ontwikkelingen in de wijk,
terugkoppeling op de inbreng en werken aan vertrouwen).

Ik wens u alle wijsheid toe bij om alle factoren mee te wegen en tot een verstandig besluit te komen hierin.

Albert Diederik 
Voorzitter Wijkraad Scheepmakersdijk e.o.
 voorzitter@wijkraadsmd.nl
 +31653318968
 www.wijkraadsmd.nl