Structuurvisie openbare ruimte

De Structuurvisie openbare ruimte wordt gemaakt omdat we als stad goed voorbereid willen zijn op de toekomst.                 Want Haarlem groeit!

En meer inwoners en bezoekers betekent meer druk op de openbare ruimte, terwijl deze niet groter wordt.

De gemeente Haarlem heeft beleid over verschillende terreinen van de openbare ruimte. Alleen zit beleid elkaar soms in de weg. Want kies je voor meer groen, dan kan dat ten koste gaan van het aantal nieuwe huizen. Of wil je fietsers betere voorzieningen bieden, dan heeft dat consequenties voor het autoverkeer. Daarom ontwikkelt de gemeente Haarlem een visie op de toekomst, waarin de belangrijkste keuzes voor de openbare ruimte worden vastgelegd.

 

Samen doen!

Dit doen we met de hulp van geïnteresseerde bewoners en ondernemers in Haarlem. In 2012 en 2013 heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. De opbrengst daarvan is verwerkt in de plannen zoals deze nu zijn opgesteld. In maart en april van dit jaar is de draad weer opgepakt en kon de stad een reactie geven op de visie die nu steeds concreter wordt. Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Op dit moment verwerken wij alle ideeën en suggesties in een nieuwe versie.

Nog voor de zomer wordt het Ontwerp Structuurvisie openbare ruimte voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. De visie is daarna dan ook te raadplegen op de website van de gemeente Haarlem en via sorhaarlem.nl. Ook de commissie Beheer (en Ontwikkeling) spreekt er in deze periode over. Dat is ook een moment dat u zelf kunt inspreken. Na de zomervakantie vindt tevens een zesweekse inspraakperiode plaats (de stukken liggen dan ter inzage), waarin geïnteresseerden nog een laatste maal een reactie kunnen indienen. Ook worden er nog bijeenkomsten georganiseerd. Daarover zal via nieuwsberichtjes, Facebook en op onze website worden gecommuniceerd.

Planning 

De planning voor de komende periode is als volgt. Een en ander is onder voorbehoud en kan enkele weken verschuiven. Daarover wordt u geïnformeerd.

 

Ook belangrijk te weten

In de structuurvisie zijn enkele voorbeelden opgenomen van (geplande) ingrepen en projecten in de openbare ruimte. Over deze plannen vindt in een later stadium nog apart participatie en inspraak plaats. De vaststelling van de structuurvisie heeft dus geen invloed op de definitieve inrichting van deze projecten.

 

Mocht u als wijkraad de komende weken nog meer informatie willen, een reactie willen geven of een gesprek willen voeren, mail ons dan op: sor@haarlem.nl

 

Tijdlijn

In grote lijnen bestaat het proces uit participatie, inspraak en de behandeling door de gemeenteraad. Gedurende de participatieperiode en het inspraakproces kunnen geïnteresseerden meedenken over de visie of een officiële reactie achterlaten. De gemeente zal vervolgens alle reacties inventariseren en inhoudelijk beoordelen. Participeren en inspreken kan via deze website of door één van de bijeenkomsten bij te wonen. Het definitieve stuk wordt uiteindelijk door de gemeenteraad beoordeeld. De planning is onder voorbehoud van de reacties uit de participatie en inspraak.

Alle betreffende bestanden zijn hier te vinden: