,

Nieuwsberichten en vergunningen

Nieuwsberichten Oost en

ingekomen aanvragen en verleende vergunningen

v.a 15 februari t/m 12 maart 2017

Verzameld door Nanda Terol 

 

Nieuwsberichten Oost:

22 feb 2017 Meer energiebesparing bij openbare verlichting

23 feb 2017 Stadskrant Haarlem deze maand

23 feb 2017 Last van meeuwen? Kom vóór april in actie!

23 feb 2017 Gemeente gaat meer werken op afspraak

01 mrt 2017 Start maaiseizoen

01 mrt 2017 Krappe beurs en kosten door ziekte of handicap?

08 mrt 2017 Voorbereiding op water in de Waarderpolder

 

Ingekomen aanvragen:

Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat de vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken.

Haarlem, aanvraag omgevingsvergunning Houtmarkt 1, 2017-01058, vervangen dakshingles, 14 februari 2017

Publicatiedatum: 2017-02-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-29349.html

 

 

Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:

(Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511,2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.)

!!!!!! Gemeente Haarlem – Verkeersbesluit – Scheepmakerskwartier !!!!!!!!!

Publicatiedatum: 2017-02-17

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-9983.html

 

Haarlem, geluidsontheffing Catharijnebrug, 2017-00844, werkzaamheden weg, 2t/m 3 maart 2017, verzonden 28 februari 2017

Publicatiedatum: 2017-03-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-34759.html