,

Leefbaarheid & initiatievenbudget inspraakprocedure

Besluit tot het samenvoegen van het leefbaarheidsbudget en bewonersondersteuningsbudget (Helder Speelveld)

Meer ruimte voor bewonersinitiatieven

Om meer ruimte te geven aan bewonersinitiatieven stelt het college voor een leefbaarheid & initiatievenbudget in te stellen. Dit kan door budgetten die nu nog heel specifiek zijn omschreven en niet rechtstreeks voor alle Haarlemers toegankelijk zijn om te zetten naar één budget met soepelere criteria. Het voorstel van het college om dit leefbaarheid & initiatievenbudget in te stellen is tot stand gekomen na participatie met wijkraden en initiatiefnemers.
Inspraak

 

Het besluit om een leefbaarheid & initiatieven budget in te stellen is vrijgegeven voor inspraak. U kunt dit besluit inzien bij agendapunt 12 van de B&W besluitenlijst van 13 december. https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/13-december/10:00/Besluit-tot-het-samenvoegen-van-het-leefbaarheidsbudget-en-bewonersondersteuningsbudget-Helder-Speelveld

Dit betekent dat alle Haarlemmers persoonlijk kunnen aangeven wat zij van het voorstel vinden. Na verwerking van de inspraakreacties kan het leefbaarheid & initiatievenbudget al dan niet ingesteld worden.

De inspraakperiode loopt van 19 januari tot en met 3 maart. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het besluit en de uitvoeringsregeling ‘samenvoegen van het leefbaarheidsbudget en bewonersondersteuningsbudget’

indienen via oost@haarlem.nl o.v.v. zienswijze leefbaarheid & initiatievenbudget of per post via Postbus 511, 2003 PB Haarlem t.a.v. Afdeling GOB, Mieneke Zijlmans, onderwerp: zienswijze leefbaarheid & initiatievenbudget.

Het besluit en de uitvoeringsregeling liggen ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

Vervolgtraject

Alle inspraakreacties worden verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in het definitieve plan. Zodra de inspraaknotitie en het definitieve besluit is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, ontvangt iedere inspreker hierover bericht. Het definitieve besluit kunt u dan ook inzien op de website.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-9465.html