,

Concept-aanpassing huisvestingsverordening Haarlem

Haarlem is een populaire woonstad. De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn, zonder de leefbaarheid voor de huidige bewoners uit het oog te verliezen. Nieuwe woningen ontstaan niet alleen door nieuwbouw, maar kunnen ook ontstaan door bestaande woningen bouwkundig te splitsen in appartementen. Om er voor te zorgen dat meer woningen in bestaande buurten niet ten koste gaat van de leefbaarheid, zijn nieuwe regels opgesteld over hoe we omgaan met de bestaande woningvoorraad. Haarlemmers en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om voor 14 december een reactie te geven op het voorgenomen beleid.

 

Denk hierbij aan regels en voorwaarden voor het verbouwen van een woning tot meerdere appartementen (bouwkundig splitsen) en het omzetten van een woning naar onzelfstandige eenheden (kamerverhuur). Maar er zijn ook regels opgenomen voor woningonttrekking door tijdelijke vakantieverhuur, zoals AirBnB of Booking.com. Om deze regels vast te leggen, wordt de huidige huisvestingsverordening aangepast. Het college van  Haarlem heeft besloten om de concept-aanpassing van de huisvestingsverordening vrij te geven voor inspraak. Ook de bijbehorende beleidsregels worden vrijgegeven voor inspraak. In de concept- verordening en de beleidsregels worden de volgende onderdelen opgenomen:

  • Een vergunningsstelsel voor wijzigingen aan de woonruimtevoorraad.
  • In welke gebieden de nieuwe vergunningsplichten gaan gelden.
  • Onder welke voorwaarden een vergunning wordt verleend en wanneer een vergunning wordt geweigerd.

Omdat de wijkraden belangrijke partners van de gemeente zijn, willen wij u graag actief informeren over het voorgenomen beleid. Daarnaast horen wij ook graag  uw reactie op de voorgestelde regels. U vindt de concept-regels op onze website: www.haarlem.nl/inspraakhvv2019

 

Voor uw buurt zijn in ieder geval de volgende (voorgestelde) punten van belang:

  • Tijdelijke vakantieverhuur is slechts onder voorwaarden toegestaan. Maximaal 30 dagen per kalenderjaar aan maximaal 4 volwassenen en 2 kinderen onder de 16 jaar (gezinnen met meer dan twee kinderen zijn dan wel toegestaan, maar groepen jongeren niet). Het gebruik voor vakantie verhuur moet vooraf worden gemeld bij Burgemeester en wethouders.
  • Kamerverhuur is alleen mogelijk als aan voorwaarden wordt voldaan. Onder andere moet fietsparkeren (bij voorkeur op eigen terrein) geregeld zijn door de aanvrager, de woningscheidende wanden en vloeren moeten voldoen aan hoge geluidsisolatienormen en er worden eisen gesteld aan de minimale oppervlakte en bezetting van de kamers.
  • Voor zelfstandige appartementen geldt dat bestaande woningen van 100 m2 of kleiner niet verbouwd mogen worden naar kleinere appartementen. Groter woningen mogen wel bouwkundig worden gesplitst, maar ook dar worden voorwaarden gesteld aan o.a. minimale oppervlakte, bezetting en (fiets-)parkeren.
  • Voor het Scheepmakerskwartier en de Amsterdamse Wijk geldt een time-out: hier worden geen nieuwe vergunning verleend voor omzetten (kamerverhuur) en bouwkundig splitsen (woningvormen).
  • Als de aanvrager zich niet aan de voorwaarden in de vergunning houdt, kunnen forse boetes opgelegd worden.

Een beknopt overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.

 

Inspraak

Haarlemmers en andere belanghebbenden kunnen vanaf 2 november tot 14 december een reactie geven op de volgende documenten:

–              Concept-aanpassing huisvestingsverordening Haarlem: 2017 (Versie 2019)

–              Beleidsregels wijzigingen in de woonruimtevoorraad (Versie 2019)

 

Ik hoop dat u zich kunt vinden in het voorgenomen beleid. Ik wil u in ieder geval van harte uitnodigen om een reactie te geven. Alle reacties worden verzameld en beoordeeld of ze tot een aanpassing van het concept kunnen leiden. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan de gemeente Haarlem, t.a.v. mevrouw S. Knip, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Een mail sturen met u reactie naar HVV2019@haarlem.nl kan ook.