,

Onderzoek Koepel van start

Onderzoek Koepel van start

De Koepel

De Koepel

In het Haarlems Dagblad 12 september van verslaggever Henk Geist.

De ko­men­de maan­den moet dui­de­lijk wor­den of het plan van de Stich­ting Pa­nop­ti­con voor de ves­ti­ging van een Uni­ver­si­ty Col­le­ge in de Koe­pel een haal­ba­re zaak is. Het on­der­zoek van de ge­meen­te naar de haal­baar­heid van die plan­nen gaat nu van start.
Vlak voor het zo­mer­re­ces heeft de ge­meen­te­raad in meer­der­heid be­slo­ten tot een haal­baar­heids­on­der­zoek naar de plan­nen van Pa­nop­ti­con. Het col­le­ge van B en W is voor­stan­der van de ves­ti­ging van een uni­ver­si­tai­re op­lei­ding in de Koe­pel en wil daar­om dat de ge­meen­te ge­bruik gaat ma­ken van haar voor­keurs­po­si­tie bij de ver­koop van het com­plex. Het col­le­ge wil tot aan­koop te­gen een markt­con­for­me prijs over­gaan, om het com­plex ver­vol­gens door te ver­ko­pen aan Pa­nop­ti­con. Dat moet voor­ko­men dat een com­mer­ciële ont­wik­ke­laar dank­zij een ho­ger bod met de Koe­pel aan de haal gaat.

Pa­nop­ti­con moet in het ka­der van dit on­der­zoek nu een gro­te hoe­veel­heid in­for­ma­tie aan­le­ve­ren. Van schets­ont­wer­pen tot be­re­ke­nin­gen van par­keer­be­hoef­te, van een fi­nan­ci­eel bod tot ga­rant­stel­lin­gen en een ex­ploi­ta­tie­be­gro­ting. Het on­der­zoek richt zich ook op de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam (UvA). Die uni­ver­si­teit moet in­houd ge­ven aan het uni­ver­si­tai­re on­der­wijs dat in de Koe­pel ge­ge­ven gaat wor­den, het Uni­ver­si­ty Col­le­ge is im­mers de kurk waar­op dit plan drijft. Ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Jeroen van Spijk (D66) wil dui­de­lijk­heid krij­gen over de in­hou­de­lij­ke en fi­nan­ciële haal­baar­heid van de bij­dra­ge van de UvA. ,,We wil­len toet­sen hoe con­creet de plan­nen van de UvA zijn. De uni­ver­si­teit moet ge­woon haar hand­te­ke­ning zet­ten voor de uni­ver­si­tai­re in­vul­ling.’’ On­danks her­haal­de ver­zoe­ken van Haar­lems Dag­blad wil de UvA tot nu toe geen toe­lich­ting ge­ven op haar be­trok­ken­heid. Een woord­voer­der wil niet meer kwijt dan dat er spra­ke is van ‘ver­ken­nen­de ge­sprek­ken’ met Pa­nop­ti­con.

Dat er nu een haal­baar­heids­on­der­zoek wordt ge­hou­den wil nog niet zeg­gen dat het plan voor een Uni­ver­si­ty Col­le­ge ook daad­wer­ke­lijk tot uit­voe­ring gaat ko­men, on­ge­acht de uit­komst van het on­der­zoek. Er be­staat bij een aan­tal po­li­tie­ke par­tij­en in de ge­meen­te­raad nog gro­te twij­fel over de vraag of dit wel de ge­wens­te nieu­we be­stem­ming van de Koe­pel moet zijn. Veel markt­par­tij­en heb­ben al aan­ge­ge­ven met het ge­van­ge­nis­com­plex aan de slag te wil­len en heb­ben an­de­re ideeën over een her­be­stem­ming.

Voor het eind van deze week moet de ge­meen­te aan het Rijks­vast­goed­be­drijf la­ten we­ten of het ge­bruik wil ma­ken van haar voor­keurs­po­si­tie bij de ver­koop van het ge­van­ge­nis­com­plex. Dat zal on­ge­twij­feld ge­beu­ren, waar­na het Rijk de ko­men­de we­ken een aan­bie­ding gaat ma­ken. Die aan­bie­ding om­vat on­der meer de voor­waar­den voor her­ont­wik­ke­ling, een ac­tu­e­le taxa­tie van het com­plex door een ma­ke­laar en het prijs­kaart­je dat het Rijk aan de Koe­pel hangt. Dat bod ligt er eind ok­to­ber, niet veel la­ter moet ook het ge­meen­te­lijk haal­baar­heids­on­der­zoek zijn af­ge­rond. Voor de kerst moet de ge­meen­te aan­ge­ven of ze in­gaat op het bod van het Rijk. Zo niet, dan gaat het Rijk op 1 ja­nu­a­ri over tot vrije ver­koop, waar het Rijk ei­gen­lijk de voor­keur aan geeft. Pa­nop­ti­con geeft nu al aan daar­aan niet mee te doen.