,

Omgevingsvergunning restauratie en gedeeltelijke wijziging voormalig gevangeniscomplex De Koepel aan de Harmenjansweg 4 te Haarlem (2018-09988)

Burgemeester en wethouders van Haarlem maken bekend dat zij, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a en onder f, en artikel 2.10 en 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het restaureren en het gedeeltelijk veranderen van een rijksmonument aan de Harmenjansweg 4 te Haarlem. 

Project

De omgevingsvergunning voorziet in de restauratie en het gedeeltelijk veranderen van het ronde cellengebouw en het administratiegebouw van het voormalige gevangeniscomplex De Koepel, een beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet.

Ter inzage

De omgevingsvergunning en de bijbehorende relevante stukken liggen vanaf 24 juli 2019 tot en met 4 september 2019 ter inzage. 

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien in de publiekshal in de Raakspoort, Zijlvest 39, 2011 VB te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks). De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. U kunt een afspraak maken via de website www.haarlem.nl of telefoonnummer 14023. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal. Wij adviseren u bij het maken van de afspraak rekening te houden met de termijn waarbinnen beroep kan worden ingediend. 

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 4 september 2019 gemotiveerd beroep aantekenen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Beroep kan worden ingesteld door degenen die zienswijzen hebben ingediend en door degene aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-42001.html