,

Laatste Nieuws de Koepel & Panopticon

Plannen ook financieel haalbaar, UvA doet niet mee

De plannen voor University College Haarlem zijn financieel haalbaar. De marktwaarde van 6,4 miljoen euro, die het Rijk heeft laten berekenen voor het koepelterrein, past in de bandbreedte die stichting Panopticon in de business case had berekend. Dit positieve bericht komt vrijwel tegelijk met het bericht dat de Universiteit van Amsterdam onverwachts afhaakt. Stichting Panopticon opent nu met Inholland de gesprekken met andere universiteiten. Uiterlijk begin 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen.

De afgelopen periode is veel gespeculeerd over de mogelijke marktwaarde van het koepelterrein. Het bericht dat de plannen van stichting Panopticon financieel haalbaar zijn is een belangrijke stap, na een positieve beoordeling op de ruimtelijke plannen en een akkoord op de werkwijze voor restauratie, bouw en exploitatie. De komende tijd staat in het teken van een zorgvuldige afronding van de laatste stappen. Het Rijk heeft hiervoor iets meer tijd gegeven, omdat de bekendmaking van de marktwaarde op zich liet wachten.

“Het kan snel gaan”
“We gaan nu het vervolg met Inholland en een andere hoger onderwijsinstelling versneld oppakken. Na het afgelopen voorbereidingsjaar is het raamwerk voor University College Haarlem klaar. Het plan blijkt nu ook financieel haalbaar. De verwachting is dan ook dat het snel kan gaan.”, aldus Hans Adriaansens, bestuurslid van stichting Panopticon en dean emeritus van de University Colleges in Utrecht en Middelburg. Het College van Bestuur van Hogeschool Inholland is nog steeds positief en werkt samen met stichting Panopticon aan een oplossing voor de nu ontstane situatie. De eerste afspraken voor gesprekken met andere universiteiten zijn inmiddels gemaakt.

Vele eisen
Eind 2015 nam stichting Panopticon het initiatief om de voormalige koepelgevangenis, een Rijksmonument, een volstrekt unieke inrichting te geven. Met het University College als hart op een ontspannen, groen terrein met functies als horeca, een hotel, ruimte voor makers en startende ondernemers. Zo komt een lang gekoesterde wens van Haarlem in vervulling. Het initiatief van de stichting kwam net op tijd om de voorgenomen verkoop van de gevangenis door het Rijk op te schorten. Vanwege de maatschappelijke functie kan de gemeente het terrein kopen tegen marktwaarde en doorleveren aan stichting Panopticon. De stichting heeft de afgelopen maanden aangetoond te kunnen voldoen aan de vele inhoudelijke en ruimtelijke eisen die de gemeente heeft gesteld. Nu moet nog de laatste stap worden genomen: de academische verankering.

Uitwerking na raadsbesluit
Als voldaan wordt aan de eisen, neemt de gemeenteraad einde van dit jaar of begin volgend een besluit over het Haarlemse University College op het koepelterrein. Na dit besluit volgen de gebruikelijke procedures om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarna begint het restaureren, slopen en bouwen. Op zijn vroegst openen de deuren van University College Haarlem in september 2019. Parallel aan de ruimtelijke procedures wordt de samenwerking met de onderwijspartners nader vormgegeven.

Een uniek College 
University College Haarlem heeft een uniek karakter, dat ook in een gesprek met minister Bussemaker van OCW in vruchtbare aarde viel. En dan met name het specifieke karakter van de Haarlemse universiteit, met de drie pijlers Bildung (maatschappij-oriëntatie), kunst en cultuur en ondernemerschap. Maar ook de ligging van de campus in de stad die samenwerking en uitwisseling gemakkelijk maakt. En natuurlijk de betekenis voor Haarlem vanwege de duurzame invulling van een bijzonder Haarlems gebouw: de koepel.