Misverstanden rondom de wijkraad.

Door: John van Putten 

Vanaf 1982 woon ik in deze wijk. Het is lang een rustig buurtje geweest waarin zich maar weinig veranderingen voordeden. De meest schokkende gebeurtenissen in de vorige eeuw zijn nog de bouw van de Adriaan en de verbouwing van de Koepel geweest. Dat rustige karakter van onze wijk is in deze eeuw fors onder druk komen te staan: We hebben een hele serie grote bouwprojecten – de Damaststraat, de Spaarnoogstraat, de Oostvest en de eerste fase van het Scheepmakerskwartier – al voor onze kiezen gekregen. Nu komen nog de volgende twee fasen van het Scheepmakerskwartier en de ontwikkeling van het terrein van de Koepel op ons af. Allemaal ontwikkelingen die behoorlijk van invloed zijn op het woon- en leefklimaat in onze wijk.

Tussendoor zijn we ook nog eens verrast door de tijdelijke aanwezigheid van zo’n kleine 400 vluchtelingen. Al met al een grote hoeveelheid zaken die voor forse reuring in een wijk als de onze hebben gezorgd. Vanuit die beroering zijn bij een aantal wijkbewoners nogal wat onvrede en onzekerheid ontstaan. Dat is op zich heel begrijpelijk maar wel jammer.
Die situatie is voor mij de aanleiding geweest om – overigens zonder dat ik enig benul had van de hoeveelheid tijd die ik er zonder enige beloning mee kwijt zou zijn – lid te worden van de wijkraad. Ik ben daar nu een klein jaartje bij betrokken en in die periode is mij opgevallen dat jammer genoeg nogal wat wijkbewoners verwachtingen van en meningen over de wijkraad hebben die niet altijd kloppen. Kennelijk gaat er af en toe in de communicatie tussen u als bewoners en ons als wijkraad behoorlijk wat mis.
In dit stukje wil ik proberen om een aantal misverstanden uit de wereld te helpen.
De rol van een wijkraad is in de eerste plaats die van doorgeefluik. Problemen die in de wijk leven signaleren wij waar mogelijk. Vervolgens geven wij die dan door aan de daarvoor in aanmerking komende instanties. Meestal is dat de gemeente. Soms de politie, de woningbouwvereniging, Spaarnelanden enz. Aan de echte oplossing kunnen wij echter weinig doen. We zijn afhankelijk van allerlei ambtelijke instanties en die hebben soms hun eigen prioriteiten, procedures en tempo. We blijven dan overigens wel op de deur kloppen, ook al duurt het soms maanden voordat men in actie komt.

Omgekeerd krijgen wij van al die instanties ook informatie terug die wij weer aan de wijk proberen door te geven. Daarvoor hebben we onze openbare wijkraadsvergadering ( elke 2e dinsdag van de maand om 20.00 uur in het speeltuingebouw en u bent van harte welkom ), de Wijkkrant, onze website, onze pagina op facebook en af en toe geven we een nieuwsbrief huis aan huis door.

Een andere rol die wij vervullen is het meepraten over te verwachten toekomstige ontwikkelingen in onze wijk, zoals parkeren, groenvoorzieningen, bouwkundige projecten, verkeer, milieu enz. Deze rol is de moeilijkste omdat er zo vaak allerlei onzekerheden, belangen van anderen, financiele knelpunten en wat dies meer zij meespelen. Daarnaast is het ontzettend lastig om duidelijk te krijgen wat men in de wijk eigenlijk wil. We krijgen jammer genoeg op onze publicaties maar heel weinig reacties. Op onze vergaderingen zien we bijna geen bewoners uit de wijk.

We proberen verder bij grote ontwikkelingen en veranderingen ruimte te bieden aan anderen om voor de mensen in de wijk voorlichtingsbijeenkomsten te beleggen. De verantwoordelijkheid voor de informatie die op die bijeenkomsten wordt gegeven ligt niet bij ons. Wij bieden slechts ruimte.

Dat brengt ons desondanks regelmatig in een lastig parklet omdat mensen vaak denken dat wij, door het bieden van ruimte voor voorlichting, al een standpunt hebben ingenomen. Dat is niet het geval, zeker niet als wij nog op geen enkele wijze zicht hebben op de consequenties of alternatieven voor de wijk. Ook als we niet weten wat het merendeel van de bewoners – 100% overeenstemming bereik je natuurlijk nooit – ergens van vindt, stellen we ons voorzichtig op.

Wat wij als wijkraad niet kunnen doen, is optreden als belangenbehartiger in individuele gevallen. Wij kunnen ook geen bezwaarprocedures voeren omdat wij geen rechtspersoon zijn. Voor het inschakelen van bijvoorbeeld een advocaat ontbreken ons de middelen.

Wat we wel kunnen doen is ons best doen om de belangen en meningen van onze wijk over het voetlicht te krijgen en bij de instanties – welke dat ook zijn – aan de bel te ( blijven ) trekken. We doen dat graag samen met u om onze wijk prettig en leefbaar te houden. We hopen dat u mee wilt blijven doen.