,

zienswijze ingetrokken SMK 2B

In de zomer van 2016 zijn we met leden van de wijkraad samen met een aantal buurtbewoners bij buurtgenoten aan de deur geweest om een handtekening te vragen ter ondersteuning van de door ons bij de gemeente Haarlem ingediende zienswijze.

In die zienswijze hebben wij de bezwaren die in de buurt tegen de plannen leefden naar voren gebracht.

Die bezwaren richtten zich, kort samengevat, tegen de massaliteit en vormgeving van het gebouw en vooral aan de zijde van de Harmenjansweg, de inbreuk van het gebouw op leef- en wooncomfort in de buurt, de veiligheid in de buurt, het ontbreken van groen en speelgelegenheid en de verkeers- en parkeeroverlast die het project zou gaan geven.

 

Naar aanleiding van onze bezwaren is vervolgens in september een traject opgestart waarin de gemeente, de projectontwikkelaar en wij ons onder leiding van een onafhankelijke voorzitter in een aantal bijeenkomsten bezig hebben gehouden met de vraag op welke manier en in hoeverre aan onze bezwaren tegemoet zou kunnen worden gekomen.

Voor dit traject is een website – www.participatiescheepmakerskwartier.nl – in het leven geroepen waarop alle afspraken en ontwikkelingen te volgen zijn. U kunt op de site tevens kennis nemen van de schetsen van het toekomstige gebouw.

Wij bevelen u het bezoeken van die website dan ook van harte aan.

 

In de bijeenkomsten zijn we uiteindelijk tot een aantal resultaten gekomen die wij hierbij graag aan u voorleggen:

 

De massaliteit van het gebouw is verminderd. In plaats van 69 komen er uiteindelijk 56 appartementen.

  • Het aantal woonlagen is aan de zijde van de Harmenjansweg teruggebracht naar 5 in plaats van de oorspronkelijk gedachte 8. Het gebouw zal verder trapsgewijs oplopen naar 8 verdiepingen in de richting van het Spaarne.
  • De ingang van de parkeergarage wordt van de Harmenjansweg verplaatst naar de zijkant in wat straks de Windasstraat zal worden.
  • Op straatniveau krijgen de daar gesitueerde appartementen eigen voordeuren waardoor meer het beeld van woonstraten ontstaat.
  • Er komen voorzieningen om de toekomstige bewoners de mogelijkheid te bieden om groen bij of tegen de gevels te laten groeien.

 

Wij hebben ons de afgelopen periode in eerste instantie vooral beziggehouden met het gebouw omdat dat naar onze mening het grootste knelpunt vormde. Wij beseffen terdege dat er meer knelpunten zijn:

De knelpunten op het gebied van veiligheid zijn opgelost. De brandweer is van oordeel dat de toegankelijkheid voor hulpdiensten niet in gevaar komt.

Aan de knelpunten op het gebied van leef- en wooncomfort is door de ontwikkelaar zoveel als mogelijk aandacht besteed.   Het ontwerp voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Dat er op sommige plaatsen in de Harmenjansweg echter in zekere mate sprake is van verminderd woongenot, is een feit. Dit is niet oplosbaar.

 

Over de knelpunten op het gebied van groen, speelgelegenheid, parkeren, verkeer en andere voor de woonomgeving van belang zijnde omstandigheden, hebben wij afgesproken dat deze in nauw overleg met ons zullen worden opgepakt. Onze wensen en verlangens worden bij het ontwikkelen van deze plannen betrokken. Wanneer het niet mogelijk is om daaraan tegemoet te komen zal dat door gemeente en of ontwikkelaar met argumenten worden onderbouwd.

Om te waarborgen dat dit geen loze toezegging is, is in aanwezigheid van de verantwoordelijke wethouder Jeroen Van Spijk een intentieovereenkomst tussen ons, de gemeente en de ontwikkelaar opgesteld en ondertekend.

Al met al vinden wij dat er thans voldoende reden is om onze zienswijze in te trekken. Meer dan 120 buurtbewoners hebben de zienswijze mede ondertekend,

 

De werkgroep bouw Scheepmakerskwartier fase 2b.

Mail: bouw@wijkraadsmd.nl