Scheepmakerskwartier 2b

Website: www.descheepmaker.nl

  • Op 19 mei heeft een bewoner van de Spaarnoogbuurt ingesproken bij de commissie ontwikkeling inzake fase 2B. Hij sprak namens 71 bewoners. De bezwaren die genoemd werden zijn o.a. de hoogte van het gebouw (het zal zonlicht en uitzicht wegnemen), het ontbreken van groen en het toenemen van verkeersdruk. Ook de wijkraad is nog niet helemaal tevreden met het huidige plan. Zij willen ook  groen/speelruimte in het ontwerp zien en extra aandacht voor het parkeren. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er overlegd met de gemeente en de ontwikkelaar van fase 2B.
  • Vanaf 27 mei ligt het ontwerp uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier 2B  gedurende 6 weken ter inzage. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen binnen deze 6 weken hun zienswijze geven op het plan. Het plan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl03_de_scheepmaker_-_voorlopig_ontwerp_03
  • Op 15 juni was er voor omwonenden een informatiebijeenkomst in speeltuin de Glasblazers . Tijdens de bijeenkomst werd er geïnformeerd over de laatste stand van zaken van fase 2B en was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan leden van het projectteam en medewerkers van de gemeente.
  • De bewoners en wijkraad hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend deze is hier te lezen. Over de inhoud en het vervolg wordt wordt met de Fa. Wibaut overleg gepleegd.

Bronnen: www.smkhaarlem.nl  , www.haarlem.nl ,  www.descheepmaker.nl

De Scheepmaker