Splitsing van woningen!?

Vandaag in het HD een artikel over het splitsen van woningen.

We hebben hier als wijkraad al eerder aandacht voor gevraagd.

De huidige wethouder heeft laten weten dat er naar gekeken zal worden.

6 maart was daar een vergadering aan gewijd.

“Aanpassing huisvestingsverordening: Wijzigingen in de woonruimte voorraad.”

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Ontwikkeling.

Wanneer en of daar een beslissing over genomen is blijft nog even onduidelijk.