,

milieuzone en principebesluit nul-emissiezone

Gemeente Haarlem – Ter inzagelegging ontwerpbesluit invoeren milieuzone en principebesluit nul-emissiezone


Doel
Op 27 oktober 2020 heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem het Ontwerpbesluit invoeren milieuzone en principebesluit nul-emissiezone vastgesteld. Het college wil de verkeersuitstoot verminderen, voor een gezondere luchtkwaliteit en vermindering van het klimaateffect. Daartoe bereidt het college de invoering voor van een milieuzone voor vrachtauto’s euroklasse 6 (Euro VI) per 1 januari 2022; vrachtwagens met lagere euroklasse hebben dan geen toegang meer tot deze zone. Voornemen is dit in 2025 aan te scherpen tot een nul-emissiezone voor vrachtwagens en bestelwagens. Deze voertuigcategorieën zijn dan niet meer toegelaten indien zij fossiele brandstoffen gebruiken. Haarlem eerbiedigt daarbij landelijke afspraken en overgangsregelingen o.a. in kader van het Besluit Harmonisering milieuzones. Het college heeft voor de invoering van de milieuzone een ontwerpbesluit genomen (bijlage 1) dat het thans in de inspraak brengt.

Het ontwerpbesluit betreft:

De instelling per januari 2022 van een milieuzone voor vrachtwagens (toegang vanaf euroklasse 6) in het Centraal Stedelijk Gebied (het gebied aangegeven in figuur 1);

 Het voornemen tot aanscherping per 2025 tot een nul-emissiezone voor vrachtwagens en bestelwagens in ditzelfde gebied.
 
Ter inzage
Het Ontwerpbesluit invoeren milieuzone en principebesluit nul-emissiezone ligt vanaf vrijdag 6 november tot vrijdag 18 december ter inzage:

Als bijlage 1 van deze publicatie;

Op de projectpagina www.haarlem.nl/milieuzone;

Op de gemeentelijke website: de besluitenlijst van BenW van datum 27 oktober 2020 onder besluitpunt 6.

In de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. U kunt een afspraak maken via de website www.haarlem.nl of telefoonnummer 14023.

Zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zienswijzen naar voren brengen over het ontwerpbesluit. Dit kan via het emailadres milieuzone@haarlem.nl. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. Marc Plantaz (OMB). Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, datum en de aanduiding Inspraak Milieuzone. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met Marc Plantaz op tel. 023- 511 3517 (b.g.g. op tel. 14 023). Beantwoording van de zienswijzen wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam, vermeld dit dan bij het indienen van de zienswijze.

Digitale informatiebijeenkomst
Op woensdag 25 november organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst tussen 19:00 en 20:30 uur. Hierin wordt het Ontwerpbesluit toegelicht en is er gelegenheid om met de gemeente van gedachten te wisselen en vragen te stellen. Voor toezending van een deelname-link wordt u verzocht zich aan te melden via milieuzone@haarlem.nl.

Vervolg
Het college verwerkt de zienswijzen en hun beantwoording in een inspraaknota en waar toepasselijk in het besluit. Beide worden tezamen aan de raad voorgelegd voor een definitief besluit tot invoering. Vervolgens starten de voorbereidingen van de milieuzone, waaronder het vaststellen van de benodigde verkeersbesluiten.