Elke maand plaatsen we van de Gemeente m.b.t. Haarlem Oost
alle Nieuwsberichten, ingekomen aanvragen en verleende vergunningen.
Met dank aan Nanda Terol.
De berichten worden geplaatst bij het Nieuws en op onze Facebook.
Alle informatie wordt gearchiveerd en is terug te lezen in het menu
WERKGROEPEN – GEMEENTE – VERGUNNINGEN 
Wil je zelf ook graag emails van de overheid ontvangen met daarin berichten over jouw wijk, kijk dan voor meer info op: Meer informatie over e-mailservice
                                     

Nieuwsberichten Oost

v.a. 09 dec. 2019  t/m 13 jan. 2020

Ingekomen aanvragen:Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Oostvest 54/56 en Dijkstraat 10, 2019-10937, slopen pand fietsenfabriek, 20 december 2019 De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Datum publicatieBerichttypeOrganisatieLocatie30-12-2019 omgevingsvergunningGemeente  HaarlemHaarlem, Oostvest        Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:                                                         Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. –Haarlem, verleende omgevingsvergunning Glasblazersstraat 31, 2019-08080, bouwen dakopbouw, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 13 november 2019 Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend.Datum publicatieBerichttypeOrganisatieLocatie18-11-2019 (7-01-2020)omgevingsvergunningGemeente HaarlemHaarlem, Glasblazersstraat –Haarlem, verleende omgevingsvergunning Harmenjansweg 7, 2019-09075, realiseren dakterras achterdak, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 24 december 2019 Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend.Datum publicatieBerichttypeOrganisatieLocatie31-12-2019omgevingsvergunningGemeente HaarlemHaarlem, HarmenjanswegVerkeersbesluit- Gemeente Haarlem – Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen – OostvestDatum

publicatieBerichttypeOrganisatieLocatie10-01-2020verkeersbesluitGemeente HaarlemHaarlem, Oostvest Geweigerde vergunning    Verlengen beslissingstermijn 

en ingekomen aanvragen en verleende/geweigerde vergunningen

 
Nieuws:
-https://www.haarlem.nl/nieuws/denk-mee-over-alternatief-personenvervoer-in-haarlem/
 
 
Ingekomen aanvragen:
Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken
– Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 4, 2019-07265, verbouwing voormalige Koepelgevangenis, 15 augustus 2019                                                                          Publicatiedatum: 2019-08-20                                                                          https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-206481.html
 
Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:                                                         Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
–       
 Verlengen beslissingstermijn 
– Haarlem, verlengen beslistermijn Glasblazersstraat 27, 2019-05760, realiseren dakopbouw en dakterras, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 19 augustus 2019           Publicatiedatum: 2019-08-23                                                                  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-208206.html
-Haarlem, verlengen beslistermijn Glasblazersstraat 25, 2019-05757, realiseren dakopbouw met een dakterras, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 19 augustus 2019            Publicatiedatum: 2019-08-23                                                               https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-208208.html