Elke maand plaatsen we van de Gemeente m.b.t. Haarlem Oost
alle Nieuwsberichten, ingekomen aanvragen en verleende vergunningen.
Met dank aan Nanda Terol.
De berichten worden geplaatst bij het Nieuws en op onze Facebook.
Alle informatie wordt gearchiveerd en is terug te lezen in het menu
WERKGROEPEN – GEMEENTE – VERGUNNINGEN 
Wil je zelf ook graag emails van de overheid ontvangen met daarin berichten over jouw wijk, kijk dan voor meer info op: Meer informatie over e-mailservice
                                     

13 april  t/m  10 mei 2021

Nieuwsberichten Gemeente Haarlem:

Ingekomen aanvragen:

  • Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 4, 2021-02859, interne verbouwing begane grond, 12 april 2021 Datum publicatie 19-04-2021
  • Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Damaststraat 23, 2021-03148, plaatsen van mindervalide lift tegen achtergevel, 22 april 2021  Datum publicatie 28-04-2021
  • Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Korte Dijk 1 A, 2021-03092, realiseren aanbouw t.b.v. verbeteren woningentree, 21 april 2021  Datum publicatie 28-04-2021

Verleende vergunningen:

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: uw naam en adres, de verzenddatum van uw brief, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen voor uw bezwaar en uw handtekening. Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaar’. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem of http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald

  • Haarlem, verleende omgevingsvergunning Oostvest 22, 2021-00398, uitvoeren van strip- en sloopwerkzaamheden, activiteit slopen, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 7 april 2021 Datum publicatie 12-04-2021
  • Haarlem, verleende geluidsontheffing Harmenjansweg 4, 2021-02545, diverse werkzaamheden op 16 april 2021, verzonden 14 april 2021  Datum publicatie 19-04-2021
  • Haarlem, verleende geluidsontheffing Harmenjansweg 4, 2021-02545, diverse werkzaamheden op 21 april 2021, verzonden 16 april 2021 Datum publicatie 20-04-2021

8 december 2020  t/m  11 januari 2021

Nieuwsberichten Gemeente Haarlem:

Ingekomen aanvragen:

Verleende vergunningen:

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening                                                                                                        Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: uw naam en adres, de verzenddatum van uw brief, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen voor uw bezwaar en uw handtekening. Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaar’. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem of http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald

                                                                                                   

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB te Haarlem.

Het bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: uw naam en adres, de verzenddatum van uw brief, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen voor uw bezwaar en uw handtekening. Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaar’. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem of http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald

Overige:

Datum publicatie  20-10-2020

Datum publicatie  03-11-2020   Organisatie Provincie Noord-Holland  Berichttype watervergunning

v.a. 09 dec. 2019  t/m 13 jan. 2020

Ingekomen aanvragen:Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Oostvest 54/56 en Dijkstraat 10, 2019-10937, slopen pand fietsenfabriek, 20 december 2019 De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Datum publicatieBerichttypeOrganisatieLocatie30-12-2019 omgevingsvergunningGemeente  HaarlemHaarlem, Oostvest        

Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:                                                         Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. –Haarlem, verleende omgevingsvergunning Glasblazersstraat 31, 2019-08080, bouwen dakopbouw, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 13 november 2019 Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend.

Datum publicatieBerichttypeOrganisatieLocatie18-11-2019 (7-01-2020)omgevingsvergunningGemeente HaarlemHaarlem, Glasblazersstraat –Haarlem, verleende omgevingsvergunning Harmenjansweg 7, 2019-09075, realiseren dakterras achterdak, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 24 december 2019 Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend.Datum publicatieBerichttypeOrganisatieLocatie31-12-2019omgevingsvergunningGemeente HaarlemHaarlem, HarmenjanswegVerkeersbesluit- Gemeente Haarlem – Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen – OostvestDatum

publicatieBerichttypeOrganisatieLocatie10-01-2020verkeersbesluitGemeente HaarlemHaarlem, Oostvest Geweigerde vergunning    Verlengen beslissingstermijn 

en ingekomen aanvragen en verleende/geweigerde vergunningen

 
Nieuws:
-https://www.haarlem.nl/nieuws/denk-mee-over-alternatief-personenvervoer-in-haarlem/
 
 
Ingekomen aanvragen:
Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken
– Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 4, 2019-07265, verbouwing voormalige Koepelgevangenis, 15 augustus 2019                                                                          Publicatiedatum: 2019-08-20                                                                          https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-206481.html