Elke maand plaatsen we van de Gemeente m.b.t. Haarlem Oost
alle Nieuwsberichten, ingekomen aanvragen en verleende vergunningen.
Met dank aan Nanda Terol.
De berichten worden geplaatst bij het Nieuws en op onze Facebook.
Alle informatie wordt gearchiveerd en is terug te lezen in het menu
WERKGROEPEN – GEMEENTE – VERGUNNINGEN 
Wil je zelf ook graag emails van de overheid ontvangen met daarin berichten over jouw wijk, kijk dan voor meer info op: Meer informatie over e-mailservice
                                     

 
Nieuws:
-https://www.haarlem.nl/nieuws/denk-mee-over-alternatief-personenvervoer-in-haarlem/
 
 
Ingekomen aanvragen:
Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken
– Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 4, 2019-07265, verbouwing voormalige Koepelgevangenis, 15 augustus 2019                                                                          Publicatiedatum: 2019-08-20                                                                          https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-206481.html
 
Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:                                                         Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
–       
 Verlengen beslissingstermijn 
– Haarlem, verlengen beslistermijn Glasblazersstraat 27, 2019-05760, realiseren dakopbouw en dakterras, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 19 augustus 2019           Publicatiedatum: 2019-08-23                                                                  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-208206.html
-Haarlem, verlengen beslistermijn Glasblazersstraat 25, 2019-05757, realiseren dakopbouw met een dakterras, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 19 augustus 2019            Publicatiedatum: 2019-08-23                                                               https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-208208.html