Wijkvisie 2030

Eind 2010 is de fly-over gerealiseerd en de gebiedsvisie Oostradiaal vastgesteld door de Gemeente Raad. De wijkraad heeft toen gemeend dat dit, in de nabije toekomst, vergaande gevolgen zou hebben voor onze wijk. Haarlem-Oost staat hoog op de agenda bij ontwikkeling en verbetering van de stad. Onze wijk is daarbij belangrijk als schakel tussen het centrum en de buitenwijken. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden, wat willen we wel maar vooral wat willen we niet in de wijk.

 

Oostradiaal

Het gebiedsvisie Oostradiaal omvat het gebied van de Fly-over (Vaartpark en station Spaarnwoude), Liedepark (tegenover Ikea), Oudeweg, Prins Bernhardlaan, Amsterdamsevaart tot aan de Amsterdams poort ( incl. de gevolgen voor Gedempte Oostersingelgracht en Papentorenvest).

 

Het doel van de visie is kader aangeven ontwikkelingsmogelijkheden, t.w.:
– realiseren OV-knooppunt Spaarnwoude, het nieuwe entree van Haarlem en Transferium.
– verlenging Prins Bernhardlaan naar de Oudeweg
– terugbrengen van water in de Amsterdamsevaart (Gedempte Oostersingelgracht en Papentorenvest)
– autoverkeer te verleggen van Amsterdamsevaart naar de Oudeweg

(auto’s niet door de stad maar om de stad)
– het realiseren nieuwe fietsverbindingen aan de noord kant van het spoor en langs de Amsterdamsevaart.

 

De Visie

De werkgroep Verkeer en een aantal actieve bewoners hebben een stapel beleidsplannen en onderzoeken van de gemeente doorgenomen. Sommige plannen liggen al vast maar bij andere kunnen we nog flink invloed uitoefenen. Alle belangrijke onderdelen uit de plannen voor onze wijk zijn er uitgehaald en op een rij gezet in de wijkvisie. Hierbij is In de visie steeds gezocht naar de beste kansen maar brengen ook een aantal problemen in kaart.

 

De wijkraad heeft van 2012 t/m 2014 de wijkvisie 2030 ontwikkeld.
In de visie starten we met een kort overzicht van de geschiedenis van de wijk. Daarna is er gekeken naar 4 belangrijke deelthema’s: water, groen, verkeer en parkeren. Hierna belichten we de bewoners en bezoekers. Wat betekenen de ontwikkelingen voor deze twee belangrijke groepen in de wijk?
De Wijkvisie 2030 is nog steeds actueel, u kunt hem hier downloaden.
1500401 omslag Visie Speerpunten,volgens Visie 2030 start Presentatie jaarvergadering 01Enquête
De wijkvisie hebben we gezien als inspraak vooraf. Hoe denken de bewoners er zelf over?
Samen staan we sterker: wat willen we zeker wel of juist niet?

Aan de visie was ook voor de wijkbewoners een enquête gekoppeld, zodat deze konden laten weten wat men belangrijk vond.

 

Denk mee over de toekomst van onze wijk !  27 % van de wijkbewoners deden mee aan de enquête voor de toekomst. De uitslag van de enquête kunt u hier downloaden.

 

Gemeente
De gemeente Haarlem ondersteunt dit initiatief van harte en heeft toegezegd dat deze visie voor en door bewoners zwaar zal meewegen bij het beleid en uitvoering hiervan. Het maakt nu deel uit van de planvorming “Sprong over het Spaarne”. Dit wordt een vernieuwde versie met gebruikmaking van alle vorige plannen.